“Kimya Mühendisliği” bilim alanından doçentlik sınavına başvuran müvekkil adına, Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Komisyonu tarafından ….. tarihli ve ….. sayılı toplantıda hakkında verilen etik ihlal kararının, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde işlemin iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istenmiştir.

Süreçte, jüri üyelerinden …. tarafından hazırlanan raporda etik tespitler yer alması üzerine söz konusu iddiaların incelenmek üzere Etik Kurula gönderildiği, hazırlanan raporlar doğrultusunda Etik Komisyonunun …… tarih ve ……. sayılı dosyasında davacının etik ihlalinde bulunduğuna karar verildiğinin görülmesi üzerine anılan kararın iptali istemiyle dava açılmıştır.

***Çarpıtma, yanlış ve yanıltıcı beyana bulunma hususunda kısaca; Müvekkilin doçentlik başvurusunda dosyasına TÜBİTAK proje raporunu eklemiş olmasının konu ile ilgili yanıltma gibi bir niyetinin olmadığını gösterdiği, Evraklarda herhangi bir yanıltıcı ifade yer almadığı,

Bilimsel yaklaşımın, ölçümler aracılığıyla elde edilen yeni bilgiler ışığında sonuçların farklılaşmasını mümkün kıldığı vb nedenlerle tezden ve TÜBİTAK projesinden kaynaklanan yayında yer alan grafiklerin farklı olması durumunun çarpıtma, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunmak olarak nitelendirilemeyeceği,

***Akademik teamüllere aykırı olarak beklenmeyen tutum ve davranış hususunda kısaca, Proje raporunda, yüksek lisans tezine atıf yapılmamış olması hususunun sehven yapılmış bir hata olduğu ve Projenin, yüksek lisans tezi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmiş olmasında ve bu hususta tartışma konusu olan olası etik ihlallerden davacının sorumlu tutulamayacağı

Emsallerle ve hukuki dayanaklarla ortaya konulmuştur.

Bilirkişilerde bu yönde görüş ve kanaate varıldığını belirtilmişlerdir. Mahkemece bilirkişi raporu hükme esas alınabilecek nitelikte bulunduğundan yürütülmesinin durdurulmasına, 06/08/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×