İSTEMİN ÖZETİ : Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce davanın reddi yönünde verilen 15/11/2018 gün ve
E:2018/39, K:2018/2079sayılı kararın; davacı vekili tarafından istinaf başvuru dilekçesinde belirtilen
gerekçelerle mevzuata ve hukuka aykırı olduğu, doçentlik temel alanı başvuru koşullarını eksiksiz taşıdığı,
iddia olunan makalelerin etik ihlali cezası almadığı ve idareye ait platformda teknik hata neticesinde böyle bir
ibarenin yer aldığı ileri sürülerek, istinaf yoluyla kararın kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı savunularak istinaf
başvurusunun reddine karar verilmesi talep edilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Kanunun 45. maddesi
uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava; davacı tarafından, 2016 Nisan döneminde yaptığı doçentlik başvurusunun, eser incelemesinde A1
ve A5 nolu yayınlarının tek başlarına başvuru şartını sağlamadığından bahisle Doçentlik Sınav
Yönetmeliğinin 4/3 maddesi uyarınca başvurusunun iptaline ilişkin 31.10.2017 tarihli ve 12719 sayılı davalı
idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, ilgili mevzuat hükümlerine göre; doçentlik başvurusunda bulunulması için başvuru
yapılacak bilim alanında öngörülen asgarî kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların
yapılmış olmasının şart olduğu, davalı idarece yayımlanan sağlık bilimleri temel alanı başvuru koşullarında
(Koşul No:101); başvurulan doçentlik alanı ile ilgili doktora ve tıpta uzmanlık unvanı aldındıktan sonra yapılan
çalışmalardan SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, lisansüstü ya da uzmanlık tezinden
üretilmemiş ve en az birinde birinci isim olmak kaydıyla üç özgün makale yayımlanmış olması gerektiği,
davacının ise uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 4 özgün makale beyan ettiği, bunlardan A1 ve A2
nolu eserin birinci isim, A4 ve A5 nolu eserin de özgün makale olarak sunulduğu, bunlardan A2 ve A4 nolu
eserlerin etik ihlalden ceza aldığının jüri üyelerince tespit edildiği, geriye kalan A1 ve A5 nolu 2 eserin de
Koşul 101 de sayılan “üç özgün makale” şartını sağlamadığı görüldüğü, eserlerin etik ihlalden ceza aldığının
beyan edilmesinin elektronik sitemden kaynaklı teknik hatadan kaynaklandığı beyan edilmekte ise de;
dosyaya sunulan Nisan 2016 Doçentlik Sınavı Başvuru Kılavuzuna göre adayların özgeçmiş ve eserler
listesinde akademik çalışmaları ile ilgili bütün eserlerini yazmaları ve etik komisyon tarafından hakkında ceza
verilen yayınların da yayın listesinde kısaca belirtilmesi gerektiği, bu minvalde davacının başvurusu
esnasında sunduğu özgeçmiş ve eserler listesinde de uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan A2, A3 ve A4
nolu yayınların etik inceleme sonucu ceza aldığının beyan edilerek imzalandığı ve davalı idarenin aday
tarafından beyan edilen bu hususun doğruluğunu araştırma mükellefiyetinin bulunmadığı anlaşıldığından, bu
iddiaya itibar edilmediği, davacının A1 ve A5 nolu yayınlarının tek başına başvuru şartını sağlamadığı
anlaşıldığından, Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4/3 maddesi uyarınca başvurusunun iptaline ilişkin işlemde
hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde karar verilmiştir.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan 7.2.2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Başvuru zamanı ve şartları” başlıklı 4. maddesinde ” (1)
(Değişik:RG-6/10/2016-29849) Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu,
yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma
günü mesai saati bitimine kadar devam eder.
(2) Doçentlik başvurusu için;
a) Türkiye’de doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamış
veya yurtdışında yapılmış olan doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik
öğreniminin denkliğinin kabul edilmiş olması,
b) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil
sınavından en az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması; doçentlik bilim alanı
belli bir yabancı dille ilgili olanların ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,
c) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim/sanat alanında öngörülen
asgarî kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması, şarttır.
(3) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda
Üniversitelerarası Kurula yapılır. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası
Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan
inceleme ile belirlenir. Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını
sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Sınav
Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal
olunur.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümlerine göre; doçentlik başvurusunda bulunulması için
başvuru yapılacak bilim alanında öngörülen asgarî kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların
yapılmış olmasının şart olduğu, davalı idarece yayımlanan sağlık bilimleri temel alanı başvuru koşullarında
(Koşul No:101); başvurulan doçentlik alanı ile ilgili doktora ve tıpta uzmanlık unvanı aldındıktan sonra yapılan
çalışmalardan SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde, lisansüstü ya da uzmanlık tezinden
üretilmemiş ve en az birinde birinci isim olmak kaydıyla üç özgün makale yayımlanmış olması gerektiği
görülmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; 1083 kodlu kulak burun boğaz hastalıkları bilim alanından doçentlik
sınavına başvuru yaptığı, davacının davalı idareye sunmuş olduğu sağlık bilimleri temel alanı asgari
koşulların sağlandığına ilişkin bildirim formunda; SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış özgün araştırma makalesi olarak A1 ve A2 numaralı makalelerin, SCI-Expanded, SSCI, AHCI
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi olarak A4 ve A5 numaralı makalelerin
sunulduğu, 3 asıl jüri üyesi tarafından düzenlenen eser inceleme raporlarında davacının A2 ve A4 nolu
makalelerinin etik inceleme sonucu ceza aldığının ve davacının başvuru şartlarını sağlamadığının, 2 asıl 2
yedek jüri üyesi tarafından da eserlerin başarısız bulunduğunun raporlandığı, bu durum üzerine doçentlik
sınav komisyonunca yapılan inceleme sonucunda davacının doçentlik başvurusunun Doçentlik Sınav
Yönetmeliği’nin 4/3. maddesi uyarınca başvuru koşullarını sağlamadığından bahisle iptal edildiği ve işlemin
tebliği üzerine vâki iddialarla bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Bakılan uyuşmazlıkta, davacı tarafından asgari koşuların sağlandığına ilişin olarak verilen bildirim formunda A1-A2 no.lu makaleler ile A4-A5 no.lu makalelerin sunulduğu, eser incelemesi aşamasında 3 jüri
üyesi tarafından adı geçenin A2-A4 no.lu makalelerinde etik ihlali cezası almış olması nedeniyle başvuru
şartlarını sağlamadığı yönünde görüş belirtildiği, bunun üzerine dört özgün makale beyan eden davacının A1
ve A5 no.lu makaleleri ile 3 özgün makale yayımlamış olma şartını taşımaması nedeniyle doçentlik
başvurusunun iptali yönünde dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmakta ise de, davacını etik ihlali cezası
almadığı, ceza almış gibi görünmesinin sistemden kaynaklı teknik hatadan kaynaklandığı yolundaki iddiası
üzerine Dairemizin en son 12.03.2020 tarihli ara kararına davalı idare idare tarafından verilen ve 12.06.2020
tarihinde kayda geçen cevabi yazı ve eklerinin incelenmesinden; beyan edilen yayınlarda davacının etik
cezasının bulunmadığı ve bu yayınlardaki (etik inceleme sonucunda ihlal ve eser incelemesi sonucunda ceza
almıştır.) ibaresinin kaldırılarak güncelleme neticesinde etik ihlali cezası aldığı yolundaki ibare kaldırılmak
suretiyle güncelleme yapıldığının belirlendiği, bu durumda, etik ihlali cezası almadığı anlaşılan ilgilinin üç
özgün makale yayımlamış olma şartını sağladığı, dolayısıyla, yayınlarının jüri üyeleri tarafından esas yönüyle
incelenmesi gerekirken başvuru koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle doçentlik başvurusunun iptali yönünde
tesis edilen işlemde belirtilen yönüyle hukuka uyarlık ve aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise, hukuki
isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacı vekilince yapılan istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme
kararının kaldırılmasına ; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan mahkeme ve istinaf
safhasına ait toplam 628,20 TL yargılama giderinin ve işbu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık
Asgari Ücreti Tarifesi uyarınca belirlenen duruşmalı olarak takip edilen davalar için belirlenen 2.590,00 TL
vekalet ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine; istinaf aşamasında fazladan yatırılan 44,40 TL karar
harcı ve artan tebligat avansının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 333. maddesi uyarınca davacıya iadesine,
2577 sayılı Yasanın 45. maddesinin 6. fıkrası gereğince diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere,
18/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×