TSK bünyesinde Üsteğmen olarak görev yaparken hakkında başlatılan ankesör soruşturması gerekçe gösterilerek ihraç edilen müvekkil yargılandığı Ceza Davasından beraat etmiştir. Hakkındaki İhraç işlemine karşı YD talepli olarak açtığımız davada Van 1. İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma talebimizi reddetmiştir. Kararın İstinaf edilmesi üzerine Erzurum 1 İdari Dava Dairesi’nce itirazımız kabul edilmiş ve müvekkil hakkındaki İHRAÇ işleminin yürütmesi durdurulmuştur. Karar ekte sunulmuştur.

ERZURUM
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1.İDARİ DAVA DAİRESİ

Y.D. İtiraz No: 2021/…

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA
VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : …..
VEKİLİ : Av. Abdullah Enes BALTACI
UETS[16951-59355-63897]

KARŞI TARAF (DAVALI) : Milli Savunma Bakanlığı / ANKARA
VEKİLİ : Av. Eren EMRE ( Aynı Adreste )

İSTEMİN ÖZETİ :Davacı tarafından, 6. Hd. Tug. Erkan Bşk. (Van/Başkale) emrinde piyade üsteğmen olarak görev yapmakta iken terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin tesis edilen 02/06/2021 tarih ve 2021/61 sayılı Bakan Olur’u işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması ve işlem nedeniyle uğranılan mali ve özlük haklarının tarafına iadesi istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair Van 1. İdare Mahkemesi’nin 24/11/2021 gün ve E:2021/… sayılı kararının; hiçbir geçerli sebebe ve somut delillere dayanmadığı, ihraca gerekçe olan yapı, oluşum veya gruplara mensubiyeti, iltisakı veya irtibatının ne olduğu, nasıl olduğunun açıklanmadığı, FETÖ üyeliği için kabul edilen kriterlerin hiçbiri ile iltisakının olmadığı, hakkında kovuşturmaya sebep olan aramaların örgütsel olmadığı, savunma hakkı kullandırılmaksızın işlemin tesis edildiği ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, itiraz dilekçesi ile dosyadaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, 6. Hd. Tug. Erkan Bşk. (Van/Başkale) emrinde piyade üsteğmen olarak görev yapmakta iken terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin tesis edilen 02/06/2021 tarih ve 2021/61 sayılı Bakan Olur’u işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması ve işlem nedeniyle uğranılan mali ve özlük haklarının tarafına iadesi istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Kanunu’nun 27/2. maddesinde, “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

31/07/2018 tarih ve 30495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. maddenin (B) fıkrasında; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılacağı hüküm altına alınmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yukarıda yer verilen maddesinde düzenlenen tedbirin kapsamı ve mahiyeti dikkate alındığında, anılan tedbir vasıtasıyla terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılarak Anayasa ile kurulan demokrasi düzeninin korunmak istendiği anlaşılmaktadır.
Anılan madde uyarınca kamu görevinden çıkarma tedbirinin uygulanabilmesi için davacının, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara “üyeliği”, “mensubiyeti” veya “iltisakı” yahut bunlarla “irtibatı” olduğunun ortaya konulması gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 6. Hd. Tug. Erkan Bşk. (Van/Başkale) emrinde piyade üsteğmen olarak görev yapmakta iken terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin tesis edilen 02/06/2021 tarih ve 2021/61 sayılı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı hakkında terör örgütü üyeliği suçundan dolayı Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin E:2020/… sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama neticesinde, Mahkemenin 01/12/2021 tarih, K:2021/… sayılı kararı ile terör örgütü üyeliği suçundan dolayı beraatine karar verildiği, kararın gerekçesinde, davacının örgütün amacını bildiği yönünde açıkça bir tespit olmadığı, ankesör analiz raporunda örgütsel arama ile uyumlu arama kaydına rastlanılmadığı, ardışık ve tekil aramaların örgütsel ardışık arama kriterlerine uymadığı, yapılan bu aramaların örgütsel nitelikte olduğuna ilişkin tespit ve delil bulunmadığı, bunun dışında davacının fetö/pdy terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğuna ilişkin delil bulunmadığından beraatine karar verildiği, davalı idarece yürütülen soruşturma da da, davacının terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna ilişkin bir tespit bulunmadığı, bunlar dışında davacının terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı olduğuna yönelik başkaca delil ibraz edilemediğinden, davacının 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının subaylık görevini ifa edemeyeceği bunun da davacıyı mesleki kariyeri ve maddi açıdan olumsuz etkileyeceği, telafisi güç zararlar doğuracağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; itirazın kabulüne, Van 1. İdare Mahkemesi’nin 24/11/2021 gün ve E:2021/….. sayılı kararının kaldırılmasına, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından teminat aranmaksızın davaya konu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, bu kararın kesin olduğunun taraflara bildirilmesine, 28/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×