Tarafımızca, Tasarım Bilim Alanından doçentlik başvurusunda bulunan müvekkilin, etik ihlalde bulunduğundan bahisle başvurusunun reddine ilişkin Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun 22.05.2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararına yapılan itirazın reddine ilişkin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının …. tarih ve …. sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması Ankara 9. İdare Mahkemesi nezdinde istenmiştir.

Olay, müvekkilin aynı sergide sunduğu ve puanladığı iki tasarımdan kaynaklanmaktadır. Hem jüri hemde ÜAK Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu durumu yanlış değerlendirmiştir. Aynı sergide sunulan iki eserin puanlanmış olmasının etik ihlal olarak değil asgari koşul anlamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu yönde işlem yapılması gerektiği belirtilmişse de itirazımız reddedilmiştir.

Doçentlik dosyalarında sadece teknik konularda bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği, bu durumun ise bilirkişiye gerek olmadan mevzuatta açık olduğu mahkemeye bildirilmiştir. Ayrıca doçentlik mevzuatının etik ihlale ve asgari koşula bağladığı sonuçların farklı olduğu etik ihlal durumunda hem disiplin cezası hem 3 dönem bekleme olduğu hususlarından dolayı etik ihlalin çok ağır olduğu ortaya konmuştur. Bu kapsamda mahkeme tarafından işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

Mahkeme vermiş olduğu 22.10.2020 tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararında; “bu eserlerin aynı sergide sergilendiğinin ilk bakışta anlaşılabilecek nitelikte olduğu, sergilerde sergilenen eserlerinin başkalarının ya da davacının daha önceden sergilediği bir eserle mükerrerlik içermediği hususları birlikte dikkate alındığında, mükerrer yayınlarını ayrı yayınlar olarak sunmak yoluyla etik ihlalde bulunduğundan bahisle doçentlik başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” Şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×