Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde, doçentlik başvurusunda bulunan müvekkil adına; dilimleme yoluyla etik ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle doçentlik başvurusunun reddine ilişkin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun … tarih ve …. sayılı kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Müvekkilin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim alanında doçentlik başvurusunda bulunduğu, başvurusunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından incelendiği, yapılan inceleme sonucunda anılan Komisyonun 14.04.2017 tarih ve 2017/03 Nolu toplantısında, kararda belirtilen eserlerde dilimleme yoluyla etik ihlalinde bulunduğuna karar verildiği, söz konusu kararın Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 21.04.2017 tarih ve 5539 sayılı işlemi ile davacıya tebliği üzerine bakılan davanın mahkemede açıldığı izah edilmiştir.

Mahkemece davaya esas kabul edilen bilirkişi raporu da davadaki savlarımız doğrultusunda şu kısaca değerlendirmede bulunmuştur; “Özet olarak, davacının söz konusu olan bilimsel yayınlarında dilimleme olup olmadığı yönünden inceleme yapılmış ve bu durumun ÜAK Bilimsel ve Araştırma Yayın Etiği Yönergesi Madde 4d’de verilen dilimleme tanımına uymadığı düşünülmüştür. Sonuç olarak, davacının yayınlarında dilimleme yoluyla etik ihlalinde bulunmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde davacının dilimleme yoluyla etik ihlalinde bulunmadığının belirtildiği görülmektedir.”

Mahkeme tarafından Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim alanında doçentlik başvurusunda dilimleme yoluyla etik ihlali yapılmadığı sonucuna varıldığından; dava konusu işlemde hukuki isabet görülmemiş ve açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, karar verilmiştir.

ÜAK bu kararı istinaf yoluna taşımışsa da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi Esas No: 2019/695 sayılı kararı ile talebi reddetmiş ve dava lehe kesinleşmiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×