Müvekkilin tekrar yayım etik ihlalini gerçekleştirdiğinden bahisle yapmış olduğu doçentlik başvurusundan başarısız sayılmasına ilişkin … tarih ve …. sayılı işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için tarafımızca dava açılmıştır.

 Öncelikli görüşülmesi istenen yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması istemi Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce verilen …  gün ve ….. sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Tarafımızca bu duruma itiraz edilerek konunun teknik bir konu olduğu ve bilirkişi incelemesinin gereği gibi yapılmadan karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu ve ayrıca itiraz dilekçesinde belirtilen diğer gerekçelerle hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi Bölge İdare Mahkemesinden istenmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 22/10/2020 tarihli kararı ile itirazımızı kabul etmiş ve;

“Uyuşmazlık konusu olayda, idare mahkemesince dava konusu uyuşmazlığın çözümü amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve uyuşmazlığın davacının “tekrar yayım” etik ihlalinde bulunması sebebiyle doçentlik başvurusunun başarısız sonuçlanmasından kaynaklandığı ve çözümünün teknik bilgi gerektirdiği, bu haliyle, bilirkişilerce; davacının “tekrar yayım” etik ihlalinde bulunup bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yapılması ve bu yönde rapor hazırlanması gerektiği, dolayısıyla söz konusu hususa yönelik bilirkişi incelemesi yaptırılmadan yürütmenin durdurulması talebinin reddi yönünde verilen itiraz konusu kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacı vekilince yapılan itirazın kabulüne; yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak verilen itiraza konu Mahkeme kararının kaldırılmasına;” şeklinde karar vermiştir.

Bunun üzerinde Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce bilirkişi raporu alınması için bilirkişiler belirlenmiştir. Tarafımıza 03.12.2020 tarihinde tebliğ edilen bilirkişi raporunda müvekkilin tekrar yayım etik ihlalinde bulunmadığına dair değerlendirme mahkemeye gönderilmiştir. Bu itibarla halihazırda öncelikle yürütmenin durdurulması akabinde iptal kararı verilmesi beklenmektedir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×