DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURULARI

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 24. maddesi ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek görevi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına verilmiştir.

Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır. Bu başvurular Doçentlik Başvuru Sistemi(DBS) üzerinden yapılmakta olup aksi kararlaştırılmadıkça başvuruya esas ayın 15’ i ile ilgili ayın sonuna kadar devam etmektedir.

Doçentlik Başvuru Sistemi(DBS)’ ye ulaşmak için tıklayınız. https://dbs.yok.gov.tr/

Ayrıca Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) Doçentlik Sınavı Aday Başvuru Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

https://akademik.yok.gov.tr/OZGECMIS/documents/dbsKilavuz.pdf

Adayların DBS üzerinden işlemleri tamamlayıp Başvuru Dosyasını Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru tarihleri içinde (taahhütlü posta/kargo yolu ile göndermesi veya elden teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içinde DBS’den başvuru sonlandırma ve başvuru dosyasını teslim işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılmaktadır.  Adaylar başvurularını onaylayıp sistem üzerinden ÜAK’ a gönderdikten sonra herhangi bir değişiklik yapamazlar. Bu nedenle tüm bilgilerin kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir.

DOÇENTLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Doçentlik sınavı başvurusu için aranan şartlar şu şekildedir.

 1) Türkiye’de doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamış veya yurtdışında yapılmış olan doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik öğreniminin denkliğinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Yurtdışında yapılmış doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarının eşdeğerlik noktasında değerlendirmesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Denklik Birimi tarafından yapılmaktadır.

 2) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması; doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması gerekmektedir.

 2-a) İlgili Mevzuat gereği Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Dil Belgeleri:

Aşağıda sıralanan sınavlarda en az altmış beş puan gerekmekte olup, bu sınavlarda geçerlilik süresi aranmamaktadır.

– ÜDS

– KPDS

– 1996 yılından önce alınan Doçentlik Merkezi Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

-YDS

-YÖKDİL

03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliğine ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği ÖSYM internet sitesinde yer alan yönerge ve tablo esas alınmaktadır.

Üniversitelerarası Kurul’un 09.09.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Kurulu’nun resmi internet sitesinde yer alan duyuru gereğince ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil sınavlarının, yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleriyle, doçentlik sınavı başvurularında geçerlilikleri süresince kullanılmasına karar verilmiştir.

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu (26.02.2016)’ na ulaşmak için tıklayınız.http://www.osym.gov.tr/TR,10220/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-ve-esdegerlik-tablosu-26022016.html

2-b) Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller

Doçentlik sınavı başvurularında bütün alanlar için İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça’dır.

Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Başvuru zamanı ve şartları” başlıklı 4. maddesinin 2/b bendinde “…Doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,” hükmü düzenlenmiştir.

Üniversitelerarası Kurul’un 15.01.2015 tarihli toplantısında; Mezkûr hükümde geçen “anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar” ifadesi, Filoloji Temel Alanı altında yer alan “Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi” bilim alanlarını, bu alanlar “belli bir dille” (Türkçe) ilgili oldukları için kapsamaktadır. Buna göre belirtilen bu bilim alanlarında doçent adaylarından bir yabancı dilin istenmesi gerekmektedir. Dolayısı ile bilim alanı, bir yabancı dil ile ilgili olan adaylardan ikinci bir dil istenilmesi gerekmektedir.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanlarında yer alan Dilbilim alanları ile Filoloji Temel alanının altında yer alan Karşılaştırmalı Edebiyat bilim alanının belli bir dil ile ilgili olmaması nedeniyle doçentlik sınavına başvuran adaylardan ikinci bir dil istenmesi gerekmediği, ancak Filoloji Temel Alanı altında yer alan Çeviribilim bilim alanının belirli bir dil ile ilgili olması nedeniyle, ana kurala bağlı olarak, ikinci bir dil belgesinin istenmesi lazımdır.

Diğer taraftan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı altında yer alan “Alan Eğitimi ve Eğitim Bilimleri” bilim alanları açısından doçent adayının anahtar sözcüğünün Üniversitelerarası Kurulca belirlenen Anahtar Sözcükler ve Kodları tablosunda yer alan “Alman Dili ve Edebiyatı, Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi, Arap Dili Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Japon Dili Eğitimi” vb. anahtar sözcüklerinden herhangi biri ile ilgili olup olmadığına bakılması ve bu sözcüklerden birisi ile ilgili ise adaylardan kendi anahtar sözcüklerinde geçen yabancı dilden farklı bir yabancı dil yeterliliğinin istenilmesi ve istenecek yabancı dilin de yine Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerden herhangi birisinin olması; eğer doçent adaylarının anahtar sözcüğü yukarıda sayılanlardan biri değil ise adayın dilinin Türkçe olarak kabul edilmesi ve adaydan Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerden herhangi birinin istenmesine” karar verilmiştir.

 3) Doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim/sanat alanında öngörülen asgarî kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması gerekmektedir.

Doçentlik sınav alanları ve kriterleri Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bilim/sanat alanları ve doçentlikle ilgili kriterler çerçevesinde yapılır. Bu doğrultuda Aralık 2016 başvurusundan itibaren geçerli olmak üzere başvuru kriterleri değiştirilmiştir. 2016 Nisan dönemi ve öncesi doçent adayları hakkında eski kriterler geçerlidir. Doçentlik sınavı başvuru şartları alan bazında değişiklik göstermektedir. Bu kriterlere ulaşmak için tıklayınız http://www.uak.gov.tr/?q=node/68


Etiketler

doçentlik, doçentlik davası, doçentlik süreci, yardımcı doçent, doçentlik sınavı, doçentlik sözlü sınav, doçentlik kriterleri, doçentlik sınav yönetmeliği, üniversitelerarası kurul, yükseköğretim kurulu, YÖK, lisansüstü tez, makale, bildiri, uluslararası makale, yayın, akademik kadro, üak yönetim kurulu, doçentlik sınav komisyonu

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×