Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVACI) :K2 VEKİLİ:Av. K2 KARŞI TARAF (DAVALI) :Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü/ANKARA VEKİLLERİ:Av. K4 […]
Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır: Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri […]
Görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında […]
Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan […]
Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır: a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin […]
Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi hâlinde […]
Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur. Üniversite disiplin kurulu üniversite yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin […]
Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır: (Değişik:15/4/2020-7243/9 md.) Uyarma ve kınama cezalarına karşı […]
Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin (…)(2); rektör, üniversitenin; […]
×