“Mühendislik” Temel Alanından Doçentlik Sınavına başvuran müvekkil adına, müvekkil hakkında Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Komisyonu’nun …. tarihli ve … No’lu toplantısında etik ihlal kararı verilmesine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, iddiaya konu eserlerinde intihal fiilini işleme durumunda olan kişilere özensizlik, kast yoktur, iddiayı haklılaştıracak nitelik ve yoğunlukta olmadığı gerekçeleriyle etik ihlal olmadığı kararı verildiği, işlemde hiçbir gerekçe yer almadığı gibi hangi eserde intihal işlendiğine dair bile bilgi yer almadığı, ölçülülük ilkesine aykırı olarak işlem tesis edildiği ileri sürülerek işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması Ankara 9. İdare Mahkemesi nezdinde istenmiştir.

ÜAK Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın etiği Komisyonu tarafından ;

“iddialar, savunma ve uzman görüşleri birlikte değerlendirildiğinde; Dr. …..’nun iddiaya konu olan yayınlarında Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında Madde 4-1-a ‘Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,’ intihal fiilini işleyerek etik ihlalde bulunduğuna oy birliği ile karar verildi” şeklinde karar verilmiştir.

Dava dilekçemizde ileri sürdüğümüz hususlara paralel olarak hazırlanan bilirkişi raporunda “Sonuç olarak Dr. ………bazı eserlerinde yukarıda ifade edilen hususlarda yeterli itinayı göstermediği dolayısıyla özensizlik yaptığı anlaşılsa da bunların intihal eylemi kapsamında düşünülemeyeceği” görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Bu durumda, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından dava dilekçemiz ve bilirkişi raporundaki tespitler doğrultusunda, müvekkilin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu’nun kararında belirtilen “Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında Madde 4-1-a ‘Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,’ intihal fiilini işleyerek etik ihlalde bulunduğu” fiilini işlemediği anlaşıldığından, etik ihlalinin gerçekleştiğine karar verilmesine ilişkin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu’nun … tarihli ve …. No’lu toplantısında etik ihlal kararı verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

ÜAK bu karara karşı istinaf mahkemesine itiraz yoluna gitmişse de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi  Esas No: 2020/311 sayılı ve 26/06/2020 tarihli kararı ile dava lehe kesinleşmiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×