DANIŞTAY Onikinci Daire Esas No: 2015/1532 Karar No: 2019/736 Özeti: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “disiplin cezalarının […]
Adıyaman İdare Mahkemesi E:201/48 K:2019/368 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun “Disiplin kurullarının teşekkülü” başlıklı 53/E maddesi 6. […]
×