Anayasaya Aykırı Bulunan Yükseköğretim Kanunu Hükümleri Anayasa Mahkemesi 13/10/2022 tarihinde E.2022/87 numaralı dosyada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun […]
Araştırmam İçin Etik Kurul Onayına İhtiyacım Var Mı? Bir araştırmanın/projenin Etik Kurul incelemesi ve onayı […]
Üniversitelerin Ya Da Diğer Kurumların İstediği Savunmalarda Dikkat Edilecek Hususlar Bu etik kurul savunma örneği […]
Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Akademik ve İdari Personelle İlgili Yapılacak Soruşturmalar Yükseköğretim kurumlarında yapılacak disiplin soruşturmaları […]
Akademik Çalışmalarda Etik İhlal İle İlgili Çalışmalar Yapan En Önemli Dernek İle Yapmış Olduğumuz Söyleşi […]
T.C. İSTANBUL 10.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO                                 : 2021/1347 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI)                   : […]
A- Disiplin Amirinin Görev, yetki ve sorumlulukları 1- Şikayet ya da ihbar dilekçesinin kayıtlara alınması […]
Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVACI) :K2 VEKİLİ:Av. K2 KARŞI TARAF (DAVALI) :Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü/ANKARA VEKİLLERİ:Av. K4 […]
Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır: Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri […]
Görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında […]
Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan […]
Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır: a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin […]
Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi hâlinde […]
Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur. Üniversite disiplin kurulu üniversite yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin […]
Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır: (Değişik:15/4/2020-7243/9 md.) Uyarma ve kınama cezalarına karşı […]
Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin (…)(2); rektör, üniversitenin; […]
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN(DAVALI) :YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI VEKİLİ:AV. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K2 VEKİLİ:AV. K3 İSTEMİN […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN(DAVACI) :K1 KARŞI TARAF (DAVALI) :DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VEKİLİ:AV. K2 İSTEMİN ÖZETİ […]
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN(DAVALI) :X1 ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VEKİLİ:AV. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K2 VEKİLİ:AV. K3 İSTEMİN […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN(DAVALI) :YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI VEKİLİ:AV. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K2 VEKİLİ:AV. K3 İSTEMİN […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN(DAVALI) :SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VEKİLİ:AV. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K2 VEKİLİ:AV. K3 […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN(DAVALI) :DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VEKİLİ:AV. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K2 VEKİLİ:AV. K3 […]
İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) :K1 KARŞI TARAF (DAVALI) :X1 ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VEKİLİ:AVK2 İSTEMİN KONUSU :Davacı […]
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN(DAVALI) :ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (E-Teb.) VEKİLLERİ:AV. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K2 VEKİLİ:AV. […]
İSTEMİN KONUSU : Tekirdağ İdare Mahkemesinin 09/05/2019 tarih ve E:2019/513, K:2019/568 sayılı ısrar kararının temyizen […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN(DAVALI) :Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü VEKİLİ:Av. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K3 VEKİLİ:Av. K3 İSTEMİN […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVALI) :X1 Üniversitesi RektörlüğüA1 VEKİLİ :Av. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K2 VEKİLİ:Av. […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVALI) :X3 Üniversitesi VEKİLLERİ:Av. K1 Av. K2 KARŞI TARAF (DAVACI) :K3 İSTEMİN […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVACI) :K1 VEKİLİ :Av. K2 KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- Üniversitelerarası Kurul […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVACI) :K1 VEKİLLERİ:Av. K3/ Av. K2 KARŞI TARAF (DAVALI) :Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVALI) :Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Bilkent /ANKARA VEKİLİ :Av. K1 KARŞI TARAF […]
İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 16/06/2020 gün ve E:2016/2703; K:2020/2482 sayılı kararının; hukuka aykırı […]
TEMYİZ EDEN (DAVALI): Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı VEKİLİ : Av. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) K2 İSTEMİN […]
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Kararın düzeltilmesi istemine ilişkin […]
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi […]
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, … Üniversitesi İktisadi […]
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava; … Üniversitesi eski […]
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince, davalı idarenin usule ilişkin itirazı kabul edilmeyerek […]
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava; … Üniversitesi Fen-Edebiyat […]
İSTEMİN KONUSU: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E: …, […]
İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi, …. İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, […]
İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, […]
K A R A R Şüpheliler : 1-_K1 – X1 Araştırma Görevlisi 2-_K2- AynıÜniversitede Sağlık […]
K A R A R Şüpheliler : 1- K1 – X1 Üniversitesi Rektörü 2- K2 […]
K A R A R Şüpheliler : 1-_K1 – X1 Üniversitesi X2 Fakültesi X3 Anabilim […]
K A R A R Şüpheli :K2 – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (X1 […]
K A R A R Şüpheliler : 1-_K1 – X1 Üniversitesi X2 Daire Başkan Vekili […]
K A R A R Şüpheli :K1 – X1Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı – Mali […]
K A R A R Şüpheliler : 1- K1 – X1 Üniversitesi Rektörü 2- K2 […]
K A R A R X1 Üniversitesi Rektörü K1 hakkındaki inceleme sonucuna altmış gün içinde […]
T.C. DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRE Esas No:2020/1247 Karar No:2020/1097 KARAR: Şüpheli : .. .. Üniversitesi …Mühendisliği […]
TAVSİYE KARARI BAŞVURU TARİHİ : 09/10/2019 KARAR TARİHİ : 20/02/2020 OHAL süreci içerisinde tesis edilen […]
Danıştay Onikinci Daire Esas : 2015/654 Karar : 2018/3551 Tarih : 04.10.2018 İstemin Özeti : […]
Danıştay BEŞİNCİ DAİRE Esas : 2016/7742 Karar : 2018/16963 Tarih : 30.10.2018 Dava, 4. sınıf […]
DANIŞTAY Onikinci Daire Esas No: 2015/1532 Karar No: 2019/736 Özeti: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “disiplin cezalarının […]
Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü ile düzenlenen eylemler kapsamında göreve içki içip geldiği iddiasıyla hakkında disiplin […]
Adıyaman İdare Mahkemesi E:201/48 K:2019/368 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun “Disiplin kurullarının teşekkülü” başlıklı 53/E maddesi 6. […]
Anayasa Mahkemesinin 14 Ocak 2015 tarihli ve 2015/6 sayılı kararıyla, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, […]
×