İSTEMİN KONUSU : Tekirdağ İdare Mahkemesinin 09/05/2019 tarih ve E:2019/513, K:2019/568 sayılı ısrar kararının temyizen […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN(DAVALI) :Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü VEKİLİ:Av. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K3 VEKİLİ:Av. K3 İSTEMİN […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVALI) :X1 Üniversitesi RektörlüğüA1 VEKİLİ :Av. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) :K2 VEKİLİ:Av. […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVALI) :X3 Üniversitesi VEKİLLERİ:Av. K1 Av. K2 KARŞI TARAF (DAVACI) :K3 İSTEMİN […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVACI) :K1 VEKİLİ :Av. K2 KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- Üniversitelerarası Kurul […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVACI) :K1 VEKİLLERİ:Av. K3/ Av. K2 KARŞI TARAF (DAVALI) :Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı […]
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (DAVALI) :Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Bilkent /ANKARA VEKİLİ :Av. K1 KARŞI TARAF […]
İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 16/06/2020 gün ve E:2016/2703; K:2020/2482 sayılı kararının; hukuka aykırı […]
TEMYİZ EDEN (DAVALI): Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı VEKİLİ : Av. K1 KARŞI TARAF (DAVACI) K2 İSTEMİN […]
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Kararın düzeltilmesi istemine ilişkin […]
×