1- Genel Hususlar: – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca, […]
Nazım imar planı, İmar Kanunu’nun tanımlar başlıklı 5. maddesinde tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge […]
– Herhangi bir yapının, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilebilmesi ve Kanundaki […]
İmar planı iptali davaları nerede açılmalıdır? İmar planları, idarenin yapmış olduğu düzenleyici işlemlerdendir. Yapılan imar […]
İmar planları; çevreyi sağlıklı, düzenli, rahat, güvenli ve ekonomik bir yapıya kavuşturmak, yapılacak yatırımların yer […]
Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni Planları” […]
İhaleden yasaklama konusunu, iki ayrı mevzuat çerçevesinde incelemek gerekmektedir. Devlet İhale Kanunu  – Devlet İhale […]
Çevre düzeni planlarına karşı açılan davalarda; Mahkeme kararlarında genel hatlarıyla aşağıdaki hususların önem arz ettiği […]
1- Genel Hususlar: – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca, 31.12.2017 […]
– Herhangi bir yapının, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilebilmesi ve Kanundaki […]
×