Müvekkilin yapmış olduğu doçentlik başvurusunda Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 8/1-e maddesi uyarınca ‘haksız yazarlık’ yoluyla etik ihlalde bulunduğunun tespitine ilişkin Sağlık ve Spor Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonunun …. tarih ve …. sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Ankara 4. İdare Mahkemesi nezdinde iptali istenmiştir.

Dava dilekçemiz doğrultusunda karar alınmıştır. Karar alınan bilirkişi raporu esas alınmış olup  Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında Profesör unvanıyla görev yapmakta olan bilirkişilerden oluşturulan heyet tarafından düzenlenen ….. havale tarihli bilirkişi raporunda özetle “….bütün yazarlarca çalışmanın kesinliği ve bütünlüğü ile ilgili sorunların gözden geçirildiği ve çözümlendiğine dair görüş birliğine varmak olduğu, bu tanıma göre ‘yazarlık hakkı’ için çalışmaya konu uygulamaların bizzat yapılmış olmasının zorunlu olmadığı, ‘Aktif Katkı’nın çalışma konusunun planlanması, tasarımının yapılması, veri toplanması, analizi, sonuçların yorumlanması, yazının yazılması eylemlerinden biri veya birden fazlasına katılmak ile gerçekleştirilebileceği, Dr. …..’ın yayınlara aktif katkısının olduğunun bütün yayınlarının yazarları tarafından imzalı olarak beyan edildiği, aktif katkısı olmaksızın isminin yazarlar arasına dahil edilmesi şeklinde haksız yazarlık fiilini gerçekleştirdiğini kanıtlayacak bir delil bulunmadığı, davaya konu olan A4, A5, A7, A8, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A18, A19, A20 ve A22 kodlu yayınlarda Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin 8. maddesine göre bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık olmadığı” belirtilmiştir.

Netice de ‘haksız yazarlık’ fiilinin şartlarının oluşmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bu karara karşı ÜAK tarafından itiraz edilmişse de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari dava dairesi  ESAS NO: 2019/32 kararı ile dava lehe kesinleşmiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×