Dava, Mart 2019 döneminde Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanından doçentlik başvurusunda bulunan müvekkilin doçentlik başvurusunun, başvuru dosyasında kullanmış olduğu bazı yayınlarında Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 8/1-(a) maddesine göre intihal yoluyla etik ihlalde bulunduğundan bahisle iptaline ilişkin 19.03.2019 tarih ve E.3417 sayılı işlemin iptali için açılmıştır.

ÜAK  iddiaya konu olan C2.1 ve C2.3 nolu yayınlarının iThenticate raporlarının çok sayıda “doğrudan alma” olduğu, doğrudan alınmayan kısımlarda ise çok ciddi İngilizce hataları nedeniyle tespitlerin yapılamadığı belirlendiğinden bahisle bu işlemi tesis etmiştir. Mahkeme aldığı bilirkişi raporunda  benzerlik gösteren kısımların tamamında ilk kaynağa atıf verilmiş olması ve ilgili atıfların tamamının çalışmanın kaynakçasında yer almasını gerekçe göstererek davaya konu işlemi hukuka aykırı bulmuştur.

Açıklanan nedenlerle; 26/02/2021 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup bu karar  ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARİ DAVA DAİRESİ’nin  diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, 10/06/2021 tarihindeki kararı ile kesinleşmiştir.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×