Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, yükseköğretim planlaması içinde, üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamakla görevli biri kuruluştur. 2547 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca ise üniversiteler üstü bir akademik organ haline gelmiştir. 2547 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde Üniversitelerarası Kurulun görevleri şu şekilde sıralanmıştır. Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşur. Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar. Kurul bünyesinde Yönetim Kurulu kurulmuş olup, Üniversitelerarası Kurul, Yükseköğretim Kuruluna üye seçmek dışındaki görevlerini Yönetim Kuruluna devredebilme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.

2547 Sayılı Kanunun 11. Maddesinde ÜAK’ ın görevleri şu şekilde sıralanmaktadır.

“Madde 11- …b. Görevleri

Üniversitelerarası Kurul akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak,

(2) Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek,

(3) Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek,

(4) Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim – öğretimine ilişkin ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak,

(5) Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek,

(6) (Değişik: 22/2/2018-7100/3 md.) Doçentlik başvurularında ilgili bilim veya sanat alanında jüriler oluşturarak adayların yayın ve çalışmalarını Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller kapsamında değerlendirip, yeterli yayın ve çalışmaya sahip olan adaylara doçentlik unvanı vermek,

(7) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır…”

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görevleri yukarıdaki gibi sıralansa da yurt dışında yapılan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının denkliğini vermek, doçentlik sınavını yapmak ve bu süreçte ortaya çıkan bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlallerini incelemek iş yükünün yüzde 80’ ini oluşturmaktadır. Bu konuları ve burada ortaya çıkan problemler sırayla aşağıda incelenecektir.

1. Yurt Dışında Yapılan Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik ve Profesörlük Unvanlarının Denkliği

2547 Sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik ve Profesörlük Unvanlarının denklik işlemleri Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik ve Profesörlük Unvanlarının denklik işlemleri ile ilgili olarak “Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çıkarılmıştır.( http://www.uak.gov.tr/denklik/USUL%20VE%20ESASLAR-2018_160118.pdf )

Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik ve Profesörlük Unvanlarının denklik başvurularında istenen bilgi ve belgeler denkliği istenen unvana göre farklılık arz etmektedir.

Yurtdışında Alınan Doktora Unvanı Denkliği için istenen bilgi ve belgeler ile Kurul tarafından alınan ilgili kararlara şuradan ulaşılabilir;

http://www.uak.gov.tr/?q=node/27

Yurtdışında Alınan Doçentlik Unvanı Denkliği için istenen bilgi ve belgeler ile Kurul tarafından alınan ilgili kararlara şuradan ulaşılabilir;

http://www.uak.gov.tr/?q=node/28

Yurtdışında Alınan Profesörlük Unvanı Denkliği için istenen bilgi ve belgeler ile Kurul tarafından alınan ilgili kararlara şuradan ulaşılabilir;

http://www.uak.gov.tr/?q=node/29

Yurtdışında Alınan Sanatta Yeterlilik Unvanı Denkliği için istenen bilgi ve belgeler ile Kurul tarafından alınan ilgili kararlara şuradan ulaşılabilir;

http://www.uak.gov.tr/?q=node/30

Akademik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak;

– Yurtdışında Alınan Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Unvanlarının Denkliği ile ilgili bilgi paylaşımı yapılması,

– Yurtdışında Alınan Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Unvanlarının Denkliği ile ilgili başvuru şartları ve kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı hususunda bilgi verilmesi, başvuru dosyası hazırlanması, tüm süreci takip edilmesi ve bu konuda profesyonel danışmanlık yapılması,

– Müvekkilimiz hakkında “Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Başvuruları İnceleme Komisyonu” tarafından alınan hukuka aykırı kararlara karşı idari başvuru yollarını kullanılması, dava açılması ve konuya ilgili hukuki danışmanlık yapılması,

– İnceleme Sırasında Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Başvuruları İnceleme Komisyonu tarafında görevlendirilen jürilerin yanlı/yanlış değerlendirmelerine karşı idari ve adli başvuru yollarının kullanılması,

– İnceleme sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmesi gibi hususlarda yardımcı olmaktadır.

Henüz Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×